Jungmannova základní škola v Berouně je škola úplná a poskytuje základní vzdělání od 1. do 9. ročníku. Škola je zaměřena zejména na výuku jazyků.  Klademe velký důraz na kvalitní základní vzdělání a na výuku informatiky.  Jungmannovu ZŠ navštěvují nejen žáci z blízkého okolí, ale i z okolních obcí a měst. Škola leží v centru města a její dostupnost je velmi dobrá.

 • vyučujeme anglický jazyk od 1. ročníku
 • od 6. ročníku si mohou žáci vybrat druhý cizí jazyk (německý či francouzský)
 • v 8. ročníku je druhý cizí jazyk povinný i pro ostatní žáky – německý jazyk pro začátečníky
 • v 9. ročníku je anglický jazyk rozšířen o hodinu konverzace
 • ve výuce jazyků spolupracujeme s rodilými mluvčími
 • důraz klademe na výuku informatiky od 5. ročníku – 2 učebny PC
 • učebny1. stupně mají interaktivní tabule, na 2. stupni je ve většině učeben dataprojektor a PC
 • řada učeben 2. stupně již byla modernizována, a to hlavně učebny jazyků a přírodovědných předmětů
 • výuka všech předmětů je vedena plně kvalifikovanými učiteli, kteří se pravidelně zúčastňují různých seminářů
 • vyznáváme moderní trendy ve výuce: genetická metoda čtení, matematika koncepcí prof. Hejného, rodilý mluvčí ve výuce, projektová vyučování
 • výuka je doplňována výlety, exkurzemi a praktickými ukázkami
 • pracujeme s moderními učebnicemi nakladatelství Fraus – jsme partnerská škola
 • organizujeme školy v přírodě, kurzy různého zaměření a jazykové pobyty pro žáky
 • pravidelně se konají individuální konzultace pro rodiče a žáky
 • snažíme se o včasnou komunikaci s rodiči a využíváme elektronickou žákovskou knížku
 • třídnické hodiny jsou pevně ukotveny v rozvrhu žáka
 • funguje žákovský parlament
 • ve spolupráci se vzdělávacími organizacemi se snažíme vytvářet podnětné a bezpečné prostředí pro žáky
 • nabízíme pro žáky školy volnočasové aktivity s mnohostranným zaměřením

A naše cíle?

 • učit žáky znalostem a dovednostem, se kterými se uplatní v praktickém životě
 • dát žákům kvalitní základní vzdělání orientované na životní praxi a motivovat je pro další vzdělávání
 • zohledňovat vzdělávací potřeby a možnosti jednotlivých žáků
 • vytvářet podmínky pro osobnostní rozvoj žáků
 • vést žáky k utváření a rozvíjení takových kompetencí, které směřují zejména k samostatnosti, tvořivosti, přemýšlení, vzájemné toleranci, úctě, k rozvoji komunikačních dovedností a spolupráci
 • podporovat žáky v praktickém využívání komunikačních a informačních technologií a nadále zavádět a využívat IT ve všech předmětech
 • klást důraz na rozvoj komunikačních dovedností v cizích jazycích
 • získávat žáky k pravidelným celoživotním pohybovým aktivitám, ke zdravému životnímu stylu, včetně respektu k životnímu prostředí, odpovědnosti za své zdraví a zároveň vytvářet podmínky pro vhodné využívání volného času
 • rozvíjet estetické a kulturní cítění žáků
 • vytvářet kladný vztah k praktickým činnostem a dovednostem

A pokud se nám to daří, má naše práce smysl.  Pedagogický sbor Jungmannovy ZŠ  Beroun