Netopýři – video:

https://www.youtube.com/watch?v=aV2oY4y44NE